Araştırma ve Projeler

TARSİM

Bu projede, tarımsal sigorta risklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çevresel riskleri önceliklendirmek, riskleri coğrafik olarak karşılaştıran ve sıralandıran spesifik bir alandır. Çalışmada, TARSİM tarım sigortaları havuzundan sağlanan 8 yıla ait 11 milyon satırlık veri kullanılmıştır. Analizlerde mekansal-zamansal interpolasyon teknikleri yardımıyla bireysel bitkisel ürün poliçelerine ait meteorolojik karakteristikler tahmin edilip aktüeryal riskler sınıflandırılmış; ardından, stokastik sıralandırma bağıntıları kullanılarak aktüeryal riskler önceliklendirilmiştir.


T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Türkiye Sigortalı ve Anüitant Hayat Tabloları ve Projeksiyonları (2017)

Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması (2010)